Fritz!Box Fon WLAN 7170 – Firmware

fritz!box logo

AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7140

Fritz!Box Fon WLAN 7170 Router

Firmware

Via de webinterface van de Fritz!Box kun je de firmware bijwerken:

FRITZ!Box Fon WLAN 7170 firmware update 01

Bronnen:
1) Website met FIRMWARE bestanden
2) Website met SOURCE bestanden