Mechanica Firmware – Makelangelo (Rumba Board)

Bouwpakket project
Polar Drawbot

FIRMWARE

Makelangelo firmware voor de Polar Drawbot, te gebruiken met een Rumba Board.


Rumba Board (firmware folder: firmware_rumba)


Download Makelangelo Firmware @ Github